ข้อมูลท้องถิ่น

 

บริบทอำเภอหนองเรือ

 

ที่ตั้งอำเภออยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตก ตามเส้นทางถนนมลิวรรณ ระยะทาง  ๔๕  กิโลเมตร  ห่างจาก กรุงเทพฯ  ๔๙๔ กิโลเมตร มีพื้นที่  ๖๗๓  ตารางกิโลเมตร หรือ  ๔๒๐,๖๒๕  ไร่  ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อุดมไปด้วยแหล่งน้ำ ป่าไม้ และมีพื้นที่ภูเขา
map

 

อาณาเขต

 

 • ทิศเหนือ               ติด เขตอำเภอภูเวียง และบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศใต้                   ติด เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
 • ทิศตะวันออก         ติด เขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันออก         ติด เขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

ประวัติความเป็นมา
station

 

อำเภอหนองเรือ เดิม มีฐานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองขอนแก่น “ชื่อหนองเรือ” มีข้อสันนิษฐาน ๒ ลักษณะ คือ

 

(๑) ชื่อหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายเรือ อยู่ติดหมู่บ้าน

 

(๒) พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน อีกทั้งยังมีหนองน้ำที่มีคนมาทำการชักลากไม้มาขุดเจาะเป็นเรือพาย มากกว่าท้องถิ่นอื่น

 

พุทธศักราช ๒๕๐๒ ยกฐานะ เป็นกิ่งอำเภอหนองเรือ  รวบรวมตำบล  ๗ ตำบล จากอำเภอเมืองขอนแก่น และอำเภอภูเวียง

 

พุทธศักราช ๒๕๐๖ ยกฐานะ เป็นอำเภอหนองเรือ  ปัจจุบัน มี ๑๔๙  หมู่บ้าน ๑๐ ตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๑๐  อปท.(ยกฐานเป็นเทศบาล  ๕ เทศบาล)  เทศบาล(ยกฐานะจากสุขาภิบาล  ๓  เทศบาล ดอนโมง  หนองแก  และหนองเรือ)

 

คำขวัญอำเภอหนองเรือ

 

          “ หนองเรือตระการ  จักสานไม้ไผ่  ไก่ยางทางพาด  ตลาดกะหล่ำ เลิศล้ำเพชรพลอยเจียระไน  พระใหญ่ภูเม็งทอง”

 

การคมนาคม

 

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในอำเภอ  ตำบลและหมู่บ้าน

 

มีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน   หมายเลข   12   ขอนแก่น – ชุมแพ   ระยะทางในพื้นที่

 

35  กิโลเมตร

 

 1. ทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด  หมายเลข  2187  แยกไปอำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ

 

ระยะทางในพื้นที่  20 กิโลเมตร

 

 1. ทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด   หมายเลข   2038  แยกไปอำเภอภูเวียง   ระยะทางในพื้นที่

 

12  กิโลเมตร

 

 1. ทางหลวงชนบท (ลาดยางเดิม) หมายเลข  2015  แยกบ้านหนองไฮ
 2. ทางหลวงชนบท (ลาดยางเดิม) หมายเลข  2013  แยกตลาดดอนโมง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 • พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์
 • อุทยานแห่งชาติน้ำพอง บริเวณเทือกเขาภูพาน
 • เทือกเขาภูเม็ง
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ  ลำน้ำเซิน หนองแปน หนองแซง
 • ป่าชุมชน  โคกหินแม่ช้าง

 

บริษัท/โรงงาน/อุตสาหกรรม

 

 • บริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด (สาขามิตรภูเวียง)
 • บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด (สาขาหนองเรือ)
 • ห้างหุ้นสานจำกัด ที.พี.สวีท มาร์เก็ตติ้ง (สาขาหนองเรือ)

 

ธนาคาร   5  แห่ง

 

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองเรือ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (สาขาหนองเรือ และสาขาดอนโมง)
 • ธนาคารออมสิน  สาขาหนองเรือ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาชาดอนโมง
 • ธนาคารกสิกร สาขา เทสโก้โลตัสหนองเรือ

 

 การประกอบอาชีพ

 

 • อาชีพหลัก    อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ และประมง
 • อาชีพรอง    ทอผ้า จักสานไม้ไผ่ แปรรูปปลา

 

สภาพทางด้านสังคม

 

 • โรงเรียนมัธยม  ได้แก่   โรงเรียนหนองเรือวิทยา   โรงเรียนจระเข้วิทยายน และ

 

โรงเรียนมัธยมตลาด ใหญ่วิทยา  รวมศูนย์เครือข่ายทั้งหมด  72  แห่ง

 

วิทยาเขต  1  แห่ง  ได้แก่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  วิทยาเขตหนองเรือ

 

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   1  แห่ง

 

สภาพทางด้านสาธารสุข

 

 • โรงพยาบาล   ขนาด  60  เตียง                    จำนวน  1  แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล              จำนวน  16  แห่ง

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

 • ถ่ำฝ่ามือแดง       บ้านดอนกอก  ตำบลบ้านผือ
 • หากหินกอง        บ้านดอนกอก  ตำบลบ้านผือ
 • อุทยานแห่งชาติน้ำพอง      ตำบลบ้านผือ
 • ป่าเทือกเขาภูเม็ง   บ้านเหมือดแอ  ตำบลบ้านเม็ง
 • ล่องแพเชิงอนุรักษ์ลำน้ำเซิน   บ้านฟ้าเหลือม บ้านหนองทุ่ม ดอนกอก
 • ฝายพญานาค(วัดนาโค)      บ้านกงเก่า  ตำบลบ้านกง
 • วัดพุทธวโนทยาน(พระใหญ่)  ตำบลจระเข้
 • วัดถ้ำเจีย            บ้านหนองผือ  ตำบลบ้านผือ
 • แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน   วัดโพธิ์ทอง บ้านกงกลาง ตำบลบ้านกง

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

          อำเภอหนองเรือ มีผลิตภัณฑ์ ที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ OTOP จำนวน  ๑๗๕  กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนคัดสรร  ๗๗  ราย  แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

 

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี 2555

 

จำนวน  .77  ราย ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน  175  ผลิตภัณฑ์

 

ที่ ประเภท ประเภทผู้ประกอบการ รวม
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการรายเดียว SME
1 อาหาร 4 5 1 10
2 เครื่องดื่ม 0 0 0 0
3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 20 5 0 25
4 ชองใช้ฯ 31 8 0 39
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 0 0 3
รวม 58 18 1 77

 

 

 

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนคัดสรร  OTOP  จำนวน   17     ราย

 

ที่ ประเภท รวม
1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
1 อาหาร 0 1 0 2 0 3
2 เครื่องดื่ม 0 0 0 0 0 0
3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 1 2 3 1 7
4 ชองใช้ฯ 0 1 3 3 0 7
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 0 0 0 0 0 0
รวม 0 3 5 8 1 17

 

 

 

 

 

 

 

    นายอำเภอหนองเรือ  คนปัจจุบัน  คือ

bigname

 

นายวรทัศน์   ธุลีจันทร์ 

 

 

 

 

 

Share this post

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>