ทำเนียบ กต.ตร.

องค์คณะของ กต.ตร.สภ. ประกอบด้วย

001

(๑) หัวหน้าสถานีตำรวจภูธร   เป็นกรรมการ   พ.ต.อ.ธนาวัชร  ดีบุญมี ผกก.สภ.หนองเรือ

001

(๒) นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย  จำนวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ   นายเฉลิมไทย  เปี่ยมปรียาพร  ปลัดหัวหน้าฝ่ายปกครอง

(๓) ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละงานของสถานีตำรวจ ตามที่หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมาย จำนวนไม่เกินสี่คน   เป็นกรรมการ

003

๓.๑ พ.ต.ท.ธนารัตน์  มีทองหลาง     รอง ผกก.สส.ฯ

002
๓.๒ พ.ต.ต.สลาวุฒิ  จันทรศิลา                    สวป.ฯ

 

002

(๔) นายกเทศมนตรี  ที่มีเขตพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้น เป็นกรรมการ  หากในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้นมีนายกเทศมนตรีหลายคนให้นายกเทศมนตรีเลือกกันเองให้ได้ จำนวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ
นายประสงค์
นายประสงค์  ศรีวัฒน์ นายกเทศบาลตำบลหนองเรือ

(๕) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีเขตพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้น เป็นกรรมการ  หากในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้นมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกกันเองให้ได้ จำนวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ

นายสุรัตน์
นายสุรัตน์  มีสกุลทิพยานนท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้

(๖) กำนัน ที่มีเขตพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้น   เป็นกรรมการ หากในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้นมีกำนันหลายคน  ให้กำนันเลือกกันเองให้ได้ จำนวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ

นายนิมิต  ศรีหลง  กำนัน ตำบลหนองเรือ

003

(๗) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจนั้น ที่ได้รับการเลือกจากข้าราชการตำรวจชั้นประทวนด้วยกันเอง จำนวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ

ด.ต.สมสมัคร
ด.ต.สมสมัคร  ยมนัด  ผบ.หมู่ (ป.) ฯ


004

(๘) ข้าราชการประจำอื่นนอกจากข้าราชการตำรวจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนั้น จำนวนไม่เกินสามคน   เป็นกรรมการ

นายอานึง
นายอานึง  คำพร   อาจารย์ รร.หนองเรือวิทยา

นางถนอมศรี
นางถนอมศรี  สนอุป  วัฒนธรรมอำเภอ

 

005

(๙) ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่าหกแต่ไม่เกินเก้าคน   เป็นกรรมการ

พ.ต.ท.สุนันท์
๙.๑ พ.ต.ท.สุนันท์  หงส์พิพิศ          ข้าราชการบำนาญ            ประธาน

นายสมชาย
๙.๒ นายสมชาย  จิตรักษ์ ผอ.รร.บ้านเหมือแอ่          รองประธาน

นายดำรง
๙.๓ นายดำรง  อินทรเสนา            ผจก.โรงงานน้ำตาล

นายลาภิศ
๙.๔ นายลาภิศ  พุฒธา                  เลขาฯ นายก ทต.กุดกว้าง

นายมงคล
๙.๕ นายมงคล  แก้วทอง               ประธานสภา ทต.โนนทอง

นายประสิทธิ์ศิลป์
๙.๖ นายประสิทธิ์ศิลป์  ท้าวจันทร์               ผจก.ร้าน ด.เจริญเสาปูน

ร.ต.ต.สุระพงษ์
๙.๗ ร.ต.ต.สุระพงษ์  เชิญรัมย์          ข้าราชการบำนาญ

ร.ต.ต.บุศรินทร์
๙.๘ ร.ต.ต.บุศรินทร์  สัจจะเวทะ       ข้าราชการบำนาญ

ให้หัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมายข้าราชการตำรวจเป็นเลขานุการ  จำนวนหนึ่งคน  และเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  จำนวนสองคน

พ.ต.ท.วิเชียร
๑.พ.ต.ท.วิเชียร  เพียช่อ                        สว.อก.ฯ                 เป็นเลขานุการ

ร.ต.ท.หญิงสลักจิต
๒.ร.ต.ท.หญิงสลักจิต  เกิดผล              รอง สว.ธร.ฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ด.ต.หญิงลำใย
๓.ด.ต.หญิงลำไย  คำป้อง                     ผบ.หมู่ ธร.ฯ เป็นผู้ช่วยเลขา

Share this post

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>