ประวัติสถานี

ประวัติสถานีตำรวจภูธรหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่นam1346223749

เดิม อำเภอหนองเรือ  มีฐานะเป็นตำบล ๆ หนึ่งของ อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น มีนามเรียกขานชื่อ “ ตำบลหนองเรือ ”  ซึ่งเรียกชื่อตามข้อสันนิษฐานไว้เป็น  2  ทาง  คือ

  1. มีหนองน้ำใหญ่ลักษณะคล้ายเรืออยู่ติดกับหมู่บ้าน
  2. แหล่งน้ำนี้เป็นแหล่งน้ำที่มีผู้คนทำการชักลากไม้มาทำเรือพายมาก

ครั้นเมื่อ  พ.ศ. 2502  กระทรวงมหาดไทย   ได้ยกฐานะตำบลหนองเรือให้เป็น “ กิ่งอำเภอหนองเรือ ”   โดยรวบรวมเอาหมู่บ้านและตำบลต่างๆจากอำเภอเมือง   และอำเภอภูเวียง  รวม 7  ตำบล  และได้รับการยกฐานะเป็น “ อำเภอหนองเรือ” เมื่อ 31 กรกฎาคม 2504 จนถึงปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองเรือ  ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอและเปิดสถานีที่ทำการขึ้น  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน  พ.ศ.2502  โดยสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอหนองเรือได้ใช้อาคารที่ทำการกิ่งอำเภอหนองเรือชั้นล่างด้านทิศตะวันตกเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราว  เนื่องจากตัวอาคารที่ทำการยังไม่มี  โดยมีกำลังตำรวจซึ่งส่งมาจาก  กก.ภ.จว.ขอนแก่น  ที่  2439/2502  ลง 20  พฤษภาคม  2502  และสั่งให้ออกเดินทางมาประจำตามหนังสือที่  283/2502 ลง 15  มิถุนายน  2502 โดยมี  จ.ส.ต.เรียน  ศรีอุทธา เป็นหัวหน้าสถานี

260914_024714_เด้ง_ตำรวจ_บ่อนขอนแก่น

ต่อมากรมตำรวจ  ได้มีคำสั่งหมู่ที่ 2005/2502  ลง 9 กันยายน 2502  แต่งตั้ง ร.ต.ต.เมฆ  ตรีนิคม  หน.สภ.อ.มัญจาคีรี  จว.ขอนแก่น  มาเป็น  หน.สภ.กิ่ง อ.หนองเรือ  และได้เดินทางมารับราชการแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน  2502  เป็นต้นมา  ครั้นเมื่อได้มารับราชการ  ตำแหน่ง  หน.สภ.แล้วได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการสอบสวน  เช่น  ตู้ใส่เอกสาร  เก้าอี้นั่ง  โต๊ะรองเขียนหนังสือ  และอื่นๆพอสมควร  เมื่อถึงเดือน มกราคม 2503 ทางรัฐบาลจึงได้โอนการสอบสวน  มอบให้แก่ทางตำรวจรับปฏิบัติโดยให้เป็นพนักงานสอบสวนว่าคดีตลอดมา

เมื่อปี 2503  ผบก.ภ.เขต 4  ได้มีคำสั่ง ที่ 30/2503 ลง 23 กุมภาพันธ์ 2503  แต่งตั้ง  นายสิบ  พลตำรวจ  จาก  สภ.อ.ต่างๆใน  จว.ขอนแก่น  มาประจำ  สภ.กิ่ง อ.หนองเรือ  มีจำนวน  23  นาย  และเมื่อได้รับบันทึก  ผกก.ภ.จว.ขอนแก่น  ที่ 184/2504  ลง  16 มกราคม 2504  ว่าให้  หน.สภ.กิ่ง อ.หนองเรือ  ปักหลักเขตแดน  สภ.กิ่ง อ.หนองเรือ ให้เรียบร้อย  เพราะ ตร.อนุมัติให้ก่อสร้างตัวอาคาร  สภ.ได้ในวงเงิน  65,000  บาท  (หกหมื่นห้าพันบาท)  หน.สภ.พร้อมด้วย  นายพยุง  ศิริบูรณ์  ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอและพยานหลายคนได้ทำรังวัด  และปักหลักบริเวณพื้นที่เป็นการถูกต้องตามแผนผังกิ่งอำเภอแล้วจึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานที่ดิน  สำหรับเป็นของ สภ.กิ่ง อ.หนองเรือ  แบ่งออกเป็น 2 แปลง  แปลงที่ 1  สำหรับปลูกสร้างตัวอาคาร  สภ.  บริเวณ

ทิศเหนือยาว  61  เมตร  จดถนนที่ว่าการอำเภอหนองเรือ

ทิศใต้ยาว  61  เมตร  จดถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ

ทิศตะวันออกยาว  118  เมตร  จดกับที่ดิน  รร.บ้านหนองเรือ (ขณะนี้จดถนน)

ทิศตะวันตกยาว  118  เมตร  จดกับที่ดินมหาดไทย

ที่ดินแปลงนี้คิดเป็นเนื้อที่ได้  6  ไร่  2  ตารางวา  รวมที่ดิน  2  แปลง  คิดเป็นเนื้อที่  10  ไร่ 1  งาน  74  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ดินเดิม  เดิมเป็นที่ของราษฎรตำบลหนองเรือให้และแบ่งจัดสรรตามแผนผังกิ่งอำเภอ  ให้เป็นที่ปลูกสร้าง  สภ.และบ้านพักข้าราชการตำรวจ  ได้ขึ้นทะเบียนราชพัสดุของกระทรวงการคลังไว้ก่อนแล้ว  ตามทะเบียนทั่วไป  เลขที่  14846/2484  และตามหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ที่  8898/2498  ลง  25 ก.พ.2498

Share this post

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>