คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง

POLICE11
ข่าวประกาศ
 (4/2/58)
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) จํานวน ๔,๐๐๐ อัตรา และการรับสมัครบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. และผ่านการเป็นทหารกองประจําการ

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน จํานวน ๑,๐๐๐ อัตรา
ดังนี้…
- กำหนดสอบข้อเขียน  วันอาทิตย์    15   มี.ค.   2558       

- หน่วยที่ได้รับการจัดสรรอัตรา                                       

- ขอบเขตวิชาการทดสอบความรู้ความสารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน

Share this post

Leave a Comment

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>